درآمد از آسیاب به کاردناس

6 ژوئن 2015 . جواب تعداد کثیری از متفکران اهل سنت به این سؤال، بازگشت به سلف بود. ... میسر شد که برای این کار موافقت کاردناس، رئیس جمهور وقت مکزیک، را جلب کرد. ... بدون جنگ بابل در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به تصرف لشگر کوروش درآمد.درآمد از آسیاب به کاردناس,